Almindelige betingelser

Dit abonnement hos VIGGA bliver her beskrevet ned i mindste detalje. Har du stadig spørgsmål, når du har læst dig igennem de mange punkter, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice@vigga.us eller ringe til VIGGA på 7070 7439. Vi tager telefonen alle hverdage fra 9-16.


1. Resumé

1.1 De almindelige betingelser regulerer aftaleforholdet mellem abonnenten og VIGGA.us A/S (herefter kaldet »VIGGA«). Aftaleforholdet indebærer, at VIGGA stiller børnetøj til rådighed for abonnenten mod betaling af en månedlig ydelse. Børnetøjet er unikt i sit design, kvalitet og bæredygtighed. Undervejs i aftalens løbetid udskiftes børnetøjet, således at det tøj, som abonnenten har i sin besiddelse, er tilpasset barnets størrelse og fysiske udvikling. Grundtanken er således, at abonnenten alene har tøjet i sin besiddelse i en på forhånd aftalt brugsperiode, hvorefter det udskiftes med børnetøj i en større størrelse. Tøjet er af en så høj og bæredygtig kvalitet, at det kan udskiftes og anvendes flere gange før end det kasseres – uden oplevelsen herved forringes. VIGGA sørger for at børnetøjet altid leveres i nyrenset og i enhver henseende ren, præsentabel og anvendelig stand. Børnetøjet er og forbliver VIGGAs ejendom under hele aftalens løbetid. I de almindelige betingelser findes nærmere informationer om aftalen og om abonnentens fortrydelsesret.

 

2. Anvendelsesområde

2.1 Dette regelsæt (herefter kaldet »Betingelserne«) finder anvendelse på VIGGAs aftale med en part (herefter kaldet »Abonnenten«), hvorefter VIGGA, mod betaling af en månedlig ydelse fra abonnenten, stiller børnetøj til rådighed for abonnentens brug (herefter kaldet »Brugsaftalen«). Abonnenten skal læse og acceptere betingelserne og disses indhold som led i indgåelse af Brugsaftalen med VIGGA. I tilfælde af modstrid mellem betingelserne og Brugsaftalen, skal Brugsaftalens bestemmelser have forrang. Ved Brugsaftalen forstås således en aftale, hvorefter en part indgår aftale med en anden part, om dennes ret til at benytte en nærmere angivet genstand i en aftalt periode mod betaling af en løbende ydelse til VIGGA. Den eller de genstande, som VIGGA har stillet til rådighed, tilbageleveres til VIGGA efter udløb af den aftalte brugsperiode.

2.2 Betingelserne er gældende i forholdet mellem VIGGA og abonnenten i den aftalte periode, som beskrives i Brugsaftalen (herefter kaldet »Brugsperioden«).

 

3. Tøjet

3.1 Brugsaftalen omfatter nærmere angivet børnetøj, som specificeret i Brugsaftalen. Brugsaftalen kan foreskrive, at det til rådighed stillede børnetøj løbende udskiftes således, at tøjets størrelse i hele brugsperioden i videst muligt omfang passer til et normalt barns vækstkurve. I nærværende betingelser omtales det børnetøj, som til enhver tid er stillet til rådighed af VIGGA for abonnenten under ét som »Tøjet«.

 

4. Fortrydelsesret

4.1 Hvis Brugsaftalen er indgået via internettet, har abonnenten ret til at fortryde Brugsaftalen og modtage betalte beløb retur fra VIGGA inden for 14 dage efter Brugsaftalens indgåelse. Det er en forudsætning for udnyttelse af fortrydelsesretten, at fortrydelsesfristen er overholdt, og at abonnenten har fulgt proceduren for fortrydelse af Brugsaftalen. Læs mere om din fortrydelsesret her.

4.2 Abonnenten afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med returnering af tøjet ved udnyttelse af fortrydelsesretten.

4.3 Indeholder dit abonnement en gave, skal gaven også returneres såfremt du ønsker at gøre din fortrydelsesret gældende. Du betaler selv porto/fragt omkostninger.

 

5. Ejendomsret

5.1 Tøjet er VIGGAs ejendom. Abonnenten har alene brugsret til tøjet og er således uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde over tøjet.

 

6. Anvendelse af tøjet

6.1 Abonnenten er berettiget til at bruge tøjet i brugsperioden mod betaling af den månedlige ydelse.

6.2 Abonnenten må ikke ændre eller omdanne tøjet. Abonnenten er dog berettiget – men ikke forpligtet – til at foretage eller for egen regning lade foretage reparationer af tøjet, som abonnenten vurderer at være påkrævet for anvendelse af tøjet, og som er en følge af almindelig slidtage, forudsat at tøjet ikke ændres eller omdannes. Eventuelle indsigelser over tøjets stand eller kvalitet kan rettes til kundeservice@vigga.us.

6.3 VIGGA anbefaler, at abonnenten vasker så skånsomt og miljøvenligt som muligt. 30 grader er rigeligt, hvis abonnenten bruger koldtvandsvaskepulver. Tørretumbling er ikke godt, hverken for tøjet eller for miljøet, ligesom skyllemidler helst skal undgås. De bedste vaskeråd findes her.

6.4 Vaskeanvisninger eller lignende må ikke fjernes fra tøjet.

 

7. Ydelsen

7.1 Som betaling for retten til at anvende tøjet betaler abonnenten en månedlig ydelse til VIGGA (herefter kaldet »Ydelsen« eller »Ydelserne«). Ydelsernes størrelser og forfaldstidspunkter fremgår af Brugsaftalen.

7.2 Ved forsinket betaling af den månedlige ydelse eller andre skyldige beløb i henhold til Brugsaftalen betales rente i henhold til renteloven.

7.3 Bortkomst, beskadigelse eller værdiforringelse af tøjet, der ikke skyldes VIGGAs forhold, fritager ikke for pligten til at betale ydelsen. Ved bortkomst eller ødelagt tøj, samt ved ophævelse af Brugsaftalen, opgøres parternes mellemværende i henhold til punkt 11.

7.4 VIGGA har ret til at vælge, på hvilken af flere forfaldne krav mod abonnenten en delbetaling skal afskrives.

 

8. Levering

8.1 Ved levering og aftalt løbende udskiftning af tøjet skal abonnenten straks rette henvendelse til VIGGA efter punkt 15, såfremt tøjet har fejl eller mangler.

 

9. Aftalt løbende udskiftning og tilbagelevering af tøjet

9.1 VIGGAs forretningsmodel er baseret på, at tøjet løbende udskiftes under brugsperioden, således at børnetøjet størrelsesmæssigt forbliver svarende til barnets fysiske udvikling. Ved en aftalt løbende udskiftning af tøjet forstås, at abonnenten tilbageleverer det børnetøj, som abonnenten indtil udskiftningen har haft i sin besiddelse, og som størrelsesmæssigt har været afstemt med barnets fysiske udviklingsniveau frem til udskiftningstidspunktet. I forbindelse med udskiftningen byttes det tilbageleverede tøj til et nyt udvalg af børnetøj, der størrelsesmæssigt passer til det alderstrin, som barnet nu har nået. Frekvensen af udskiftningen af tøjet, og de nærmere vilkår herfor, fremgår af Brugsaftalen.

9.2 Abonnenten har pligt til at tilbagelevere tøjet i sin helhed ved brugsperiodens udløb. I forbindelse med aftalt løbende udskiftning skal alt, hvad abonnenten har haft i sin besiddelse indtil udskiftningstidspunktet, ligeledes tilbageleveres til VIGGA.

9.3 Aftalt løbende udskiftning af tøjet samt tilbagelevering heraf ved ophør af brugsperioden sker ved abonnentens aflevering/afhentning af tøjet i pakkeshoppen.

9.4 Abonnenten kan ikke beholde tøjet eller nogen del heraf.

 

10. Opsigelse

10.1 Abonnementet kan opsiges i henhold til vilkårene beskrevet i Brugsaftalen.

 

11. Opgørelse

11.1 Hvis Brugsaftalen hæves af VIGGA, eller hvis den ophører som følge af, at tøjet bortkommer eller bliver ødelagt, da er abonnenten forpligtet til at betale:

     11.1.1 Ethvert forfaldent ubetalt krav, herunder forfaldne ydelser med tillæg af påløbne renter.

     11.1.2 Ethvert uforfaldent krav på betaling af ydelsen, herunder ydelser for den resterende bindingsperiode eller opsigelsesperiode, hvis bindingsperioden er udløbet.

     11.1.3 Erstatning for tab som VIGGA måtte lide, som følge af abonnentens misligholdelse, og/eller som følge af Brugsaftalens ophør før udløb af den aftalte brugsperiode.

11.2 Abonnentens betalingspligt i forbindelse med ophævelse efter punkt 11.1 nedsættes med et beløb svarende til det beløb, som VIGGA kan opnå ved udøvelse af sin tabsbegrænsningspligt, herunder ved indgåelse af tilsvarende aftale om brug af tøjet med en ny abonnent for den resterende del af brugsperioden. Tilsvarende gælder for det indtjente beløb, hvis tøjet bortsælges, eller hvis VIGGA får udbetalt en forsikringssum for tøjet. I det omfang sådant salgsprovenu eller forsikringssum overstiger VIGGAs krav mod abonnenten, som beskrevet i punkt 11.1, da kan abonnenten ikke kræve det overskydende beløb udbetalt.

 

12. VIGGAs ansvar

12.1 VIGGA har udvalgt tøjet inden Brugsaftalen er indgået med abonnenten, og VIGGA indestår således for tøjets kvalitet og holdbarhed.

12.2 Efter abonnentens returnering af tøjet til VIGGA, vil VIGGA undersøge det returnerede med henblik på konstatering af, om tøjet er returneret i sin helhed, og om standen fortsat lever op til VIGGAs kvalitetskrav, således at tøjet kan stilles til rådighed for en ny abonnent.

12.3 Hvor tøjet har været anvendt tidligere, da vil VIGGA sørge for, at tøjet inden levering har været renset på et svanemærket renseri. VIGGA indestår således for, at tøjet ved levering altid fremstår fuldstændig ren og klar til brug.

 

13. Vedligeholdelse

13.1 Abonnenten er forpligtet til at vedligeholde, vaske og opbevare tøjet i overensstemmelse med, hvad vaskeanvisninger og sædvanlig håndtering og anvendelse af tøjet tilsiger. Tøjet må ikke udsættes for større forringelse, end hvad der følger af almindelig slid og ælde.

 

14. Abonnentens ansvar for tøjet

14.1 Abonnenten bærer risikoen for tøjet fra levering og frem til det tidspunkt, hvor tøjet er tilbageleveret til VIGGA i overensstemmelse med punkt 9. Er tøjet gået i stykker eller bortkommet, skal abonnenten straks informere VIGGA herom.

14.2 Abonnenten er ikke ansvarlig for almindelig slidtage ved sædvanlig anvendelse af tøjet. Abonnenten kan dog holdes ansvarlig, hvis tøjet er gået i stykker som følge af anvendelse af tøjet, der falder uden for, hvad der forstås ved almindelig anvendelse. Herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor tøjet har været anvendt som rengøringsredskab, for eksempel som pudseklud, gulvmåtte eller lignende.

14.3 Hvis tøjet eller nogen del heraf går i stykker eller bortkommer i brugsperioden skal abonnenten straks skrive til kundeservice@vigga.us eller ringe til VIGGA på 7070 7439.

 

15. Henvendelser til VIGGA

15.1 Henvendelser og spørgsmål omkring abonnement, Brugsaftale og alt muligt andet kan ske til kundeservice@vigga.us eller ved at ringe til VIGGA på 7070 7439. Vi tager telefonen alle hverdage fra 9-16.

 

16. Misligholdelse

16.1 VIGGA kan ophæve Brugsaftalen med øjeblikkelig virkning, hvis abonnenten væsentligt misligholder sine forpligtelser som er beskrevet i Brugsaftalen. VIGGA kan også kræve erstatning fra abonnenten for det tab, som VIGGA måtte lide som følge af abonnentens misligholdelse. Væsentlig misligholdelse kan fx være:

     16.1.2 Hvor abonnenten udebliver med betaling i mere end 10 dage over forfaldstid af forfaldne ydelser eller andre skyldige beløb til VIGGA.

     16.1.2 Hvor abonnenten gentagne gange forsømmer at vedligeholde tøjet.

     16.1.3 Hvor abonnenten ikke tilbageleverer hele eller dele af tøjet, herunder også i forbindelse med løbende aftalt udskiftning.

     16.1.4 Hvor abonnenten videresælger, pantsætter eller på anden måde råder over tøjet i strid med Brugsaftalen.

16.2 Forinden VIGGA kan ophæve Brugsaftalen, skal abonnenten have mulighed for, inden for en frist af minimum 14 dage, at rette op på det forhold, der konstituerer den væsentlige misligholdelse. Dette gælder dog kun, hvis forholdet efter sin natur kan genoprettes.

 

17. Overdragelse

17.1 VIGGA er berettiget til at overdrage tøjet og alle rettigheder i henhold til Brugsaftalen og betingelserne til tredjemand. En sådan overdragelse fritager ikke VIGGA for VIGGAs forpligtelser over for abonnenten i henhold til Brugsaftalen eller disse betingelser.

 

18. Force majeure

18.1 VIGGA er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Brugsaftalen eller betingelserne, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for VIGGAs rimelige kontrol.

 

19. Klageadgang

19.1 Hvis abonnenten ønsker at klage over VIGGA, kan klagen indgives til Forbrugerklagenævnet.

 

20. Dato og ændring af vilkår

20.1 Nærværende betingelser er gældende fra den 1. november 2014.

20.2 VIGGA forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre betingelserne. Ændringer vil fremgå af VIGGAs hjemmeside. Abonnenten opfordres derfor til med jævne mellemrum at besøge vigga.us og orientere sig om eventuelle ændringer.

20.3 Såfremt VIGGA foretager væsentlige ændringer i betingelserne, vil VIGGA give abonnenten besked på den mailadresse, som abonnenten har oplyst til VIGGA. Ændringer i betingelserne kan tidligst træde i kraft i forhold til abonnenten, når der er gået 3 måneder fra meddelelse om ændringerne, og når abonnenten har givet sin udtrykkelige accept heraf til VIGGA. Såfremt abonnenten ikke accepterer ændringerne i betingelserne, vil Brugsaftalen ophøre, og VIGGAs krav mod abonnenten opgøres i overensstemmelse med punkt 11, dog således at krav på ydelser for den resterende brugsperiode i henhold til punkt 11.1.2 alene opgøres for perioden indtil de væsentlige ændringer i betingelserne træder i kraft.

 

Tilbage til Vilkår & betingelser